Algemene voorwaarden Factsys

1. Algemeen:

Overeenkomst tussen: APP3 BVBA (Professor Van Vaerenberghstraat 18, 9400 Okegem (Ninove), België) handelend onder de naam Factsys, hierna genoemd de leverancier, en de gebruiker van de webapplicatie, hierna genomed de klant, en het bedrijf van de klant waarvoor de facturatiesoftware gebruikt zal worden, hierna genoemd het bedrijf.
Pas na uitdrukkelijke aanvaarding van de voorwaarden door de klant en na uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door de leverancier is de leverancier gebonden door de overeenkomst.

2. Gebruikersrecht:

Onze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven dienen zorgvuldig te worden gelezen en te worden goedgekeurd alvorens een bestelling te plaatsen.
Door zich in te schrijven via het registratieformulier geeft de klant, in naam van het bedijf, aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.
Factsys verleent hierbij het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om gedurende de looptijd van de licentie gebruik te maken van de webapplicatie.
Alle partijen hebben recht om in geval van het niet naleven van de overeenkomst en in het volharden daarvan na een redelijke termijn en schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken.

3. Licentierechten en verplichtingen van de klant:

Een klant krijgt na goedkeuring van het ingevulde registratieformulier via een gebruikersnaam en wachtwoord dat hij/zij zelf gekozen heeft en na uitdrukkeljke bevestiging van zijn email adres, toegang tot de webapplicatie via een beveiligde inlogmodule, die niet toegankelijk is voor niet-licentiehouders.
De licentie is geldig voor 1 maand, of een veelvoud daarvan, voor het bedrijf, en is niet overdraagbaar.
De klant heeft het recht om meerdere werknemers, of andere rechtspersonen die toegang dienen te hebben tot de facturatiegegevens van het bedrijf, uit te nodigen om de facturatiesoftware te gebruiken, en dit zonder enige meerkost. De klant is dan verantwoordelijk voor het nagaan van de indentiteit en bekwaamheid van uitgenodigde personen. Elke uitgenodigde rechtspersoon gaat na het aanvaarden van de uitnodiging akkoord met deze algemene voorwaarden en wordt zelf vanaf dan ook geacht een klant te zijn.
De klant is verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn logingegevens. Elk gebruik in naam van de klant is dan ook voor aansprakelijkheid van de licentiehouder. De licentie wordt toegekend op naam van het bedrijf.
De klant heeft het recht om voor eigen gebruik informatie van de website af te drukken en voor het maken van een back-up op een externe drager of eigen hardware van zijn gegevens.
De klant draagt de volledige risicoaansprakelijkheid voor de onder zijn naam verzonden facturen, offertes e.d. Factsys kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van de verplichtingen van de klant.

4. Eigendomsrecht:

Alle afbeeldingen, teksten en content op onze website zijn eigendom van Factys of derden en mogen zonder toestemming van de eigenaar niet gepubliceerd, gereproduceerd of gekopieerd worden. Het gebruik van Factsys is voorbehouden aan de klant en het bedrijf en mag zonder toestemming van de leverancier niet als dienst worden aangeboden aan derden.

5. Aansprakelijkheid:

Factsys doet al het mogelijke om de website bereikbaar en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verminderde beschikbaarheid van de website die kunnen voortvloeien door onderhoudswerkzaamheden of storingen, etc.
Factsys streeft ernaar om correcte informatie op de website aan te bieden, maar sluit de aansprakelijkheid ten aanzien van deze informatie uit.
Factsys is niet aansprakelijk voor de “links” naar artikelen of websites, noch de inhoud van de internetpagina’s waar naar wordt verwezen.
Factsys aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade of bedrijfsstagnatie of andere schade geleden door de klant om welke reden dan ook.

6. Artikelen:

Factsys levert toegang tot de facturatiesoftware van de website aan bedrijven en zelfstandigen (vrije beroepen).
De levering gebeurd na inschrijving door middel van het toekennen van een gebruikersnaam en wachtwoord.
De activatie van de facturatiesoftware gebeurd na ontvangst van de betaling van de factuur door het bedrijf.

7. Prijsbepaling, betaling en facturatie:

Alle prijzen die wij vermelden op onze webiste www.factsys.be zijn exclusief B.T.W. Hierop is een B.T.W. percentage van 21% van toepassing. Factsys heeft het recht de tarieven te herzien.
De klant heeft in naam van het bedrijf het recht om af te zien van verlenging van de maandelijkse (of x-maandelijkse) licentie bij het doorvoeren van een tariefwijziging. Een tariefwijziging gaat in op de vervaldag van de licentieovereenkomst en geeft derhalve geen recht op terugbetaling van het gehele of gedeeltelijke bedrag dat betaald is voor de lopende licentieperiode.
In de vermelde prijzen zijn eventuele kortingen reeds verrekend, tenzij vermelding van het tegendeel.
Betaling van de licentie gebeurt door klant in naam van het bedrijf direct via onze paymentprovider Mollie met automatische maandelijkse betalingen met creditcard, of met manuele maandelijkse betalingen via Bancontact of varianten.
Betalingen via overschijving worden niet aanvaard voor de betaling van de licentie.
Alle betalingen op welke manier dan ook komen terecht op onze BNP Parisbas Fortis Rekening: IBAN: BE83 0018 2790 8315 – BIC: GEBABEBB.
Voor elke betaling van de licentie via onze aangboden betaalmogelijkheden zal een factuur worden opgemaakt op naam van het bedrijf. Deze factuur zal worden verstuurd per email naar het emailadres van de klant die de betaling uitgevoerd heeft in naam van het bedrijf. Zolang de licentie loopt blijven alle licentie-facturen ook beschikbaar via de factuartiesoftware, in het profiel van het bedrijf.

8. Levering van de goederen:

Toegang tot de webapplicatie gebeurd na het invullen van het registratieformulier en na betaling van de factuur. Bij niet (tijdige) betaling heeft de leverancier het recht om de toegang tot de applicatie te weigeren, tot de volledige betaling van de licentieovereenkomst is voldaan. Na het blokkeren van de toegang blijft het bedrijf gehouden om de factuur die tot stand kwam na inschrijving en aanvaarding van de algemene voorwaarden te voldoen.
Alle leveringen gebeuren digitaal, tenzij anders overeengekomen.

9. Bescherming van de gegevens:

De gegevens die de klant ingevoerd heeft op onze website (zowel deze die betrekking hebben op de klant als deze die betrekking hebben op het bedrijf) zijn vertrouwelijke gegevens en worden nimmer doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. Deze zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de facturatie, uitlevering en naservice naar de klant toe.
De klant kan door in te loggen zijn gegevens bekijken en corrigeren, indien noodzakelijk.

10. Geschillen:

De klant aanvaard in naam van het bedrijf het elektronisch bewijs van de professionele relatie die het bedrijf heeft met de leverancier, zoals e-mailverkeer en back-up. Bij geschillen is de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van de leverancier bevoegd.